วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Hp 79 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Hp 79 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Hp 79 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจซ่อมรถบรรทุกน้ำแบบดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 5014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทางการแพทย์และชุดนอน (ปิกนิก) สำหรับผู้กักกัน Local Ouarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากกระโถน คสล.หนองหินดาน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปร่ับปรุงซ่อมแซมปากกระโถน คสล.หนองหินดาน บ้านหนองสามสี หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปร่ับปรุงซ่อมแซมปากกระโถน คสล.หนองหินดาน บ้านหนองสามสี หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปร่ับปรุงซ่อมแซมปากกระโถน คสล.หนองหินดาน บ้านหนองสามสี หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดปฏิบัติการ windows 10 และ ชุดปฏิบัติการ Microsoft office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4811 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest