thumbs
นายอำนวย นารีนุช
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-3338200
thumbs
นางสาวอภิรญา เจริญชัย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานสาธารณสุข

thumbs
นายธนพัฒ แก้วขาว
จ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest