thumbs
นางนฤมล บุญเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
094-2904845
thumbs
นางภารดี ทองอุ่น
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
097-9365554
thumbs
นางสาวอภิรญา เจริญชัย
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
081-2653209
thumbs
นางสาวอาพร ได้เลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
085-4972687
thumbs
นางสาวกุลธิดา สืบสิงห์
นิติกร ปฏิบัติการ

thumbs
นางธัญลักษณ์ ปัญญาดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
087-8703837
thumbs
สิบเอกมาณพ คำภาทู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
088-3467522
thumbs
นายวิรัตน์ บุตรสาร
ตกแต่งสวน
098-6059580
thumbs
นายบุญทัน บุตรมาศ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวเพ็ญนภา เกษกุล
จ้างเหมาบริการ
098-9408774
thumbs
นางสาวนฤมล กอกุล
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายปิยะ สัตยา
จ้างเหมาบริการ
095-8516219
thumbs
นายนันทวัตน์ มิ่งขวัญ
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นางบวน กัลยา
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายอดุลย์ บุญโสม
จ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest