ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
อบต.หนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่าน Facebook : อบต.หนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางกล่องร้องเรียน อบต.หนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ช่องทางที่ 5
 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี 09-7208-8901
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี 09-8597-2896

Share on Line
Share on Pinterest