ข้อมูลติดต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี

1.นายสมพงษ์  ขันแก้ว นายก อบต.หนองสามสี ประธาน

กรรมการ

โทร 097-2088901

2.ท้องถิ่นอำเภอเสนางคนิคม

กรรมการ

โทร 089-4244260

3.ปลัดอำเภอเสนางคนิคมประจำตำบลหนองสามสี

กรรมการ

 โทร 061-0193997

4.เกษตรประจำตำบลหนองสามสี

กรรมการ

โทร 081-9665532

5.นายประหยัด บุตรมาศ กำนันตำบลหนองสามสี

กรรมการ

โทร 081-9665532

6.นางสมพิศ มณีศิลป์ ประธาน อสม.ตำบลหนองสามสี

กรรมการ

โทร 086-1055055

7.นางสงวน ศรีโฉม    ผู้นำ อช.ตำบลหนองสามสี

กรรมการ

โทร 084-5694839

8.นายฉลอง พิมพ์ทอง ผู้นำ อช.ตำบลหนองสามสี 

กรรมการ

โทร 083-7316354

9.นายบุญมี ศรีสมบัติ    ปลัด อบต.หนองสามสี

กรรมการ

โทร 098-5972896

10.นายเถาวัลย์ บุญหนา  รองปลัด อบต.หนองสามสี

กรรมการ

โทร 089-6268419

11.นางนฤมล บุญเสริฐ    หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

โทร 094-2904845

12.นางจิรายุ สลางสิงห์    นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

โทร 095-6633475

Share on Line
Share on Pinterest