การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่องข้อมูลพื้นฐาน   เลือกโครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกช่องบุคลากร เลือกเมนูแนะนำบุคลากร คลิกคณะผู้บริหาร คลิกหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่องข้อมูลพื้นฐาน คลิกอำนาจหน้าที่ เลือก องค์การบริหารส่วนตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกช่องแผนงาน   เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
คลิกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูบริการประชาชน     คลิกติดต่อ/แผนที่ หรือเข้าเมนูลัด (ด้านบนของเว็บไซต์)
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิก เมนูข้อมูลพื้นฐาน     เลือก กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกช่องข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ      -คลิกประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564      -คลิกประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

 

 
 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกห้องกระดานกระทู้/สนทนา (ใต้รูปปลัด อบต.)

O9 Social Network

 

 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลื่อนลงด้านล่าง (อยู่มุมด้านขวา)
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูแผนงาน      คลิกหัวข้อแผนการดำเนินงาน  -เลือกรายการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูแผนงาน  คลิกหัวข้อ รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ เลือก รายงานติดตามผลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูแผนงาน คลิกหัวข้อ รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ  -เลือกรายการ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 

 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูข้อมูลพื้นฐาน คลิก คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกรายการ คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ/งานสารบรรณ (สารบรรณกลาง)
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

 

 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูบริการประชาชน คลิกคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ เลือกรายการ คู่มือจัดทะเบียนพาณิชย์ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         คู่มือการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือเมนูการดำเนินงาน    คลิก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      เลือกรายการ สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือเมนูการดำเนินงาน    คลิก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือเมนูบริการประชาชน คลิก บริการออนไลน์ (E-Service)      เลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูข้อบัญญัติ/คำสั่ง   -คลิกรายการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนูการดำเนินงาน    -คลิก รายงานผลการดำเนินงาน     เลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนอสามสี - เลือกเมนูการดำเนินงาน -คลิกหัวข้อ รายรับ รายจ่าย/งบแสดงฐานะทางการเงิน  -คลิกรายการ รายรับ รายจ่าย -คลิก รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนอสามสี - เลือกเมนูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    -คลิกหัวข้อ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองสามสี "ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท"
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนอสามสี - เลือกเมนูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    -คลิกหัวข้อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   เลือกรายการ ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื่อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนอสามสี - เลือกเมนูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  -คลิกหัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกรายการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนอสามสี - เลือกเมนูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    -คลิกหัวข้อ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง      เลือกรายการ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกเมนู บุคลากร เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล เลื่อนไปยังเมนูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนู บุคลากร    -เลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     เลื่อนลงด้านล่างสุด เป็นไฟล์แนบ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนดยบายการบริหาร
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกเมนู การดำเนินงาน เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ คลิก หน้า 2 เลือก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - เลือกเมนู บุคลากร    -เลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เลื่อนเม้าไปยัง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เลือก แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี - คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐาน เลือก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิก มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกเมนู บุคลากร เลือกการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เลื่อนไปยัง ร้องเรียนทุจริต คลิกเลือก หรือ เลื่อนเม้าส์ลงล่างสุดของหน้าเว็บไซต์       -คลิกช่องร้องเรียนการทุจริต  ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

คำอธิบาย: ข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี    - คลิกเมนู บุคลากร เลือกการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เลื่อนไปยัง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี    เลื่อนเม้าส์ลงล่างสุดด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์      
-คลิกช่องแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน    ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - เลือกเมนู การดำเนินงาน คลิก กิจกรรม/ผลงาน
คลิกกิจกรรมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่องข้อมูลพื้นฐาน   เลือก เมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - เลือกเมนู การดำเนินงาน   เลือก กิจกรรม/ผลงาน      
คลิกกิจกรรม คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - เลือกเมนู การดำเนินงาน   เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ คลิก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - เลือกเมนู การดำเนินงาน   เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ คลิก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - เลือกเมนู การดำเนินงาน   เลือก กิจกรรม/ผลงาน       กิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่องแผนงาน    เลือก เมนู แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หรือ  
ลิกช่องแผนงาน เลือก เมนู แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี คลิก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่อง แผนงาน เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี        
คลิก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกช่อง แผนงาน     เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี        
คลิก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
คำอธิบาย: เข้าเว็บหน้าหลัก อบต.หนองสามสี  - คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐาน      เลือก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       คลิก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

Share on Line
Share on Pinterest