โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ/กู้ภัย (Emergency  Medical  Services; EMS)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ  2560 

หลักการและเหตุผล

          อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้  และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่มากก็น้อย  โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุด  คือ สูญเสียชีวิต  กรณีอุบัติเหตุ  อาจจะส่งให้เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไปจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตและทรัพย์สิน  กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินอาจส่งให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  หากเกิดที่  2 กรณี  แล้วไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง  หรือนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันท่วงที       จะส่งผลให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอาจจะทำให้อาการของผู้ป่วยทวีความรุนแรงสร้างความเสียหายแก่ชีวิตมากกว่าที่ควรจะเป็น

          จากสถานการณ์เหล่านี้  เป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  จึงได้จัดทำโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุ  และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุ  และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  โดยให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลหนองสามสี  และตำบลใกล้เคียง

          2.2 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย  ถูกต้องตามหลักวิชาชีพของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

          2.3 เพื่อลดความสูญเสียทางร่างกายหรือชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ

เป้าหมาย

          จัดตั้งชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  จำนวน  1 ชุด  เพื่อให้บริการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ในพื้นที่ตำบลหนองสามสีและตำบลใกล้เคียง  ให้ได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  ด้วยความปลอดภัย  รวดเร็ว  ถูกต้องตามหลักวิชาชีพของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

พื้นที่ดำเนินการโครงการ

          ให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ/กู้ภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสามสีและตำบลใกล้เคียง  หรือตามที่ศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดอำนาจเจริญ (1669)  แจ้งให้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

เบอร์โทร.ติดศูนย์ กู้ชีพ/กู้ภัย  ตำบลหนองสามสี

 • 1669  สายด่วน  เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • 0-4555-3429  ศูนย์กู้ชีพ/กู้ภัย  ตำบลหนองสามสี
 • 08-9626-8419  นายเถาวัลย์  บุญหนา  รองปลัด  อบต.หนองสามสี
 • 08-8346-7522  สิบเอกมาณพ  คำภาทู  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • 08-1999-5186    นายธนพัฒ  แก้วขาว  ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุข
 • 08-2140-7570   นายอุดร  เพิงผา  จนท.ปฏิบัติงาน
 • 09-6773-2651   นายวิไลน์  สีหาพัฒน์  จนท.ปฏิบัติงาน
 • 09-3425-6532  นายสนอง  งามทอง   จนท.ปฏิบัติงาน
 • 06-3050-1294  นายชนะชัย  เชื้อทอง    จนท.ปฏิบัติงาน

ร้องเรียน..เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กู้ชีพ/กู้ภัย  ตำบลหนองสามสี

 • 09-7339-4629  นายเถาวัลย์  บุญหนา  รองปลัด  อบต.หนองสามสี
 • 08-8346-7522  สิบเอกมาณพ  คำภาทู  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • 08-1999-5186  นายธนพัฒ  แก้วขาว  ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุข

 

รายชื่อสมาชิก ทีมกู้ชีพ อบต.หนองสามสี

ที่ ชื่อ - นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

1
2
3
5
7
8

นายสุธรรมา  จันทศร
นายวิไล  สีหาพัฒน์
นายสนอง  งามทอง
นายวิรัตน์  บุตรสาร
นายอุดร   เพิงผา
นายสมบัติ  อุตโท

08-2864-9625
09-4174-4329
08-0726-8128
09-8605-9580
08-2140-7570
-

     

 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest