อปพร. สังกัดศูนย์ อปพร.ตำบลหนองสามสี

1    นายสมพงษ์  ขันแก้ว
2    นายพันธ์  ศีระพรม
3    นายสายันต์  คำนนท์
4    นายสุทธิ  ปัญญาดิษฐ์
5    นายบุญมาก  พุทธบุญ
6    นายกัลยา  เขียวศรี
7    นายเด็ด  จันทโชติ
8    นายหมื่น  ทวีกัน
9    นายอนุสรณ์  กาสี
10    นายสนม  มลีรัตน์
11    นายหา  โสคำภา
12    นายสมจิตร  พิมพ์อินทร์
13    นายบรรจง  แสนโคตร
14    นายอนุสรณ์ ศรีลาโพธิ์
15    นายเสกสันต์  สีสันต์
16    นายนิโรจน์  แสนศรี
17    นายธนวงศ์  อบเชย
18    นายพรแสง  พรมรักษ์
19    นางแจ่มจันทร์  เชื้อสิงห์
20    นายสมภาร  ธรรมรักษ์
21    นางรุ่งนภา  สืบสิน
22    นางสุนัน  เพ็งพาทย์
23    นายอาทิตย์  จันทโชติ
24    นางดวงใจ  พลไชย
25    นางลำไพ  ธรรมจักษ์
26    นายหนูชื่น  ธิษาไชย
27    นางรัตนาวรรณ  เพ็งพาทย์
28    นายกาสิน  โฮงโสภา
29    นางบุญเหรียญ  หาญกล้า
30    นายสิทธิชัย  พรมวิชัย
31    นายบุญธง  หินทอง
32    นายหนูกุล  ดวงแก้ว
33    นายวิไกร  นางาม
34    นายชนะ  สืบสิน
35    นายศักดา  มะลีรัตน์

36    นายเฉลา  มานะพระ
37    นายมนตรี  ชาริโท
38    นายจักรินทร์  ปุยจันทร์
39    นายโอภาส  สุภาจันทร์
40    นางจุรีรัตน์ มาดายัง
41    นายนาดี  โสภาบุตร
42    นางสมพิศ  มณีศิลป์
43    นางสาวทำนอง สุวะสาร
44    นางกรรณิการณ์ บุตรสาร
45    นางสำอาง เกตุกุล
46    นางสมหมาย มาดายัง
47    นางวงเดือน บุญยอด
48    นางมลีวรรณ  ก่อกุล
49    นางบวน สืบสิน
50    นายอุดร จันทวงศ์
51    นายสกล พลหาญ
52    นายทองแดง ศิลาโพธิ์
53    นายณรงค์ สุขสะอาด
54    นายวิชิต  พิมพ์อินทร์
55    นายเฉลย แก้วสุข
56    นายสมชาย  แก้วเรือง
57    นายตุ๋ย  ปัญญาเฉียบ
58    นายล่ำ  สีถา
59    นายสำอาง  วงศ์จันทร์
60    นายบุญจี  นันทะพันธ์
61    นางหนูแตง  โสมอินทร์
62    นายไพบูลย์   มิ่งขวัญ
63    นายพิบูล   ไชยมาตร
64    นายทองคำ   ดอกบัว
65    นายสนอง   งามทอง
66    นายบุญมี   พันธิราช
67    นายคำพอง   มลิสาร
68    นายสีเพียร   สายเพชร
69    นายวิรัช จักษุมาศ
70    นายบุญเพ็ง เกษกุล
71    นางจำรอง ตู้ทอง
72    นายไมตรี มะโนคำ
73    นายจำเนียร สายเพชร
74    นายบุญมี โทริพันธ์
75    นายธาตุ   บุญยืน
76    นายปัญญา   หนองหงอก
77    นายวิชัย  ผดาการณ์
78    นายวิบูลย์   สลับศรี
79    นายทองสูญ   สำลี
80    นายวิไล   สีหาพัฒน์
81    นายเที่ยง   มลีรัตน์
82    นายปรีชา   หนองหงอก
83    นายแหลม   ไพสารี
84    นายบุญมา หนองหงอก
85    นายบุญมี หนองหงอก
86    นายสุวรรณ์ สมัยวงศื
87    นายกนกพล  บุตรกาล
88    นายทวี  จันทะโชติ
89    นายชูชาติ ปิดสายะสังข์
90    นายกงศรี   มลีรัตน์
91    นายบัวลี   ไชยพันธ์
92    นายหนูกร   ศรีบุตร
93    นายหนูกาญจน์   อาจสิงห์
94    นายณรงค์   โพสาราช
95    นายหนูผาด   สุขสะอาด
96    นายพุฒ   สารญรม
97    นายประยูร   นรารักษ์
98    นายหนู   อุดโท
99     นายสีทา   ธรรมจักร์
100    นายหลุย   มนแข็ง
101    นายสมพู   เกตุกุล
102    นายนริศ อุตโท
103    นายวิวัฒน์  นันทวงศ์
104    นายคาวี ธรรมจักร
105    นายแสนสวาท บุตรคุณ

106    นายสมบัติ อุตโท
107    นายสนธยา  เพ็งพาทย์
108    นายทองอินทร์ เพ็งพาทย์
109    นายจำปี ผิวหอม
110    นายทองพูล เพ็งพาทย์
111    นายฉลอง พิมพ์ทอง
112    นายบัวลา  กาสี
113    นายวิชาญ  สืบสืน
114    นายวิรัตน์ อุตโท
115    นายวิจารย์ สืบสิน
116    นายแผลง   ดอกบัว
117    นางลำเพา   หินอ่อน
118    นางปราณี   สิทธิโชค
119    นายพรต   วาฤทธิ์
120    นายเพิน   สุขสะอาด
121    นายสุธรรมา   จันทศร
122    นายพุทธา   ทองเหลือง
123    นายสนิท   มานะพระ
124    นายกองแก้ว   วารินทร์
125    นางบัวผัน   จันทะโชติ
126    นายอุดร   เพิงผา
127    นายบุญหลาย   เกตุกุล
128    นายสนอง   ทัศบุตร
129    นายจารึก   วาฤทธิ์
130    นายบุญเมือง   สร้อยแก้ว
131    นายคำมี  ดอกบัว
132    นายเสงี่ยม ดอกบัว
133    นายแสวง ชมภูพาทย์
134    นายบุญทอด ชมภูพาทย์
135    นายบู๋  ศรีระพรม
136    นางบุญนำ  อ้วนออ
137    นายพิเชษฐ์  มานะพระ
138    นายจันทา จันทะโชติ
139    นายถนอม  รูปดี
140    นายสายัน  วงศ์จันทา

 

Share on Line
Share on Pinterest