การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1144

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://nongsamsee.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1224

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/datacategory/catid/3/menu/1196

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1623

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1575

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1554//menu/1635

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://nongsamsee.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

O9 Social Network
 

http://nongsamsee.go.th/public

https://www.facebook.com/nongkungsri.sao

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/detail/id/1830/menu/1554/page/1

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1573

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1611

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1595

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/detail/id/1831/menu/1554/page/1

O17 E-Service
 

http://nongsamsee.go.th/public/complaint/data/index/menu/460

 

http://nongsamsee.go.th/public/contact/data/index/menu/1290

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/datacategory/catid/82/menu/1196

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1585

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1236

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1238

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/detail/id/1876/menu/1589/page/1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1668

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1670

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1672

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1674

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1677

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://nongsamsee.go.th/public/contact/data/index/menu/1290

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1679

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://nongsamsee.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/1228

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1679

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1684

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1686

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196

 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/detail/id/1739/menu/1196/page/1/catid/5

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

http://nongsamsee.go.th/public/list/data/index/menu/1642

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  รอลิงก์
 

Share on Line
Share on Pinterest