ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อง๕การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร พร้อมทั้งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบปนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

          การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

          ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล นโยบาลของรัฐบาล และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 3. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

 1. การส่งเสริมการเกษตรและการประกกอบอาชีพทางการเกษตร
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

Share on Line
Share on Pinterest