วิสัยทัศน์

       ตําบลหนองสามสีน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Share on Line
Share on Pinterest