กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพื่อการศึกษาส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานบริหารทั่วไป 
 • งานบริหารการศึกษา 
 • งานวางแผนและสถิติ 
 • งานการเงินและบัญชี

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานกิจการเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ


  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานจัดการศึกษา
 • งานพลศึกษา
 • งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
 • งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
 •  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

      

 

Share on Line
Share on Pinterest