กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 • งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 • งานวิศวกรรม 
 • งานประเมินราคา 
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 • งานออกแบบ 

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 • งานระบายน้ำ 
 • งานจัดตกแต่งสถานที่ 

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสำรวจและแผนที่ 
 • งานวางผังพัฒนาเมือง

 

Share on Line
Share on Pinterest