โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันศุกร์ที่  15  มกราคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  2564  ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีทุกคน

Share on Line
Share on Pinterest