โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2564

๑.หลักการและเหตุผล

                   ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา  เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โดยทั่วไปส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าช่วงวันหยุดปกติทั่วไป  อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ขับขี่รถในขณะมึนเมา  ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย   ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายังไม่มีการวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อเนื่องในระยะยาว จากสาเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาล  สงกรานต์แต่ละปีจะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2564  ขึ้น  โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล      หนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ

 

๒.วัตถุประสงค์

                   ๒.๑ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2564 ให้น้อยลงและมีผลต่อเนื่องในระยะยาว                 

                   ๒.๒ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยทางการจราจรและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย

                   ๒.๓ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทำการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในขณะมึนเมาสุราหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

                   ๒.๔ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเดินทางกลับมาเยี่ยมภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางทั้งไปและกลับ

                   ๒.๕ เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕64

                   ๒.๖ ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

                   ๒.๗ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2564  ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์นโยบายของรัฐบาล

Share on Line
Share on Pinterest