โครงการ 5 ส. “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ 5 ส. “Big Cleaning Day”  ประจำปีงบประมาณ 2564

1. หลักการและเหตุผล

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารได้จัดทำโครงการ 5 ส. “Big Cleaning Day” ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี  สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส. ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย  ซึ่งกิจกรรม 5 ส.  เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณภาพ  เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม     ในการทำงาน  เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี  มีความเป็นระเบียบ  มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่  สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน  สะอาด  ปราศจากสิ่งสกปรก  บุคลากรมีสุขภาพและจิตดี           มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง  เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร  วัสดุ  และงบประมาณของหน่วยงาน

          ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี  จึงจัดทำโครงการ 5 ส. “Big Cleaning Day” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

          2.2 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานหรือสถานที่ทำงาน

          2.3 เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย

          2.4 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร

Share on Line
Share on Pinterest