โครงการรณรงค์ “3 สร้าง” สะอาดทั่วไทย อยู่อย่างปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID-19

โครงการรณรงค์ “3 สร้าง” สะอาดทั่วไทย  อยู่อย่างปลอดภัย  มั่นใจไร้ COVID-19

1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในวงกว้าง  ยังผลให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงด้านสุขภาพ  และทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดการชะลอตัว  เนื่องจากในหลายกิจการ  กิจกรรมต่างๆ  ถูกปิดหรือลดการบริการ  เนื่องจากสร้างความเสี่ยงต่อระบาดของ COVID-19 ดังนั้น  เพื่อสร้างสมดุลการป้องกันควบคุมโรคกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน กรมอนามัย  ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ  เอกชน  องค์กร  และสมคมต่างๆ ผสานความร่วมมือ  ในการขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง  สะอาดทั่วไทย  อยู่อย่างปลอดภัย  มั่นใจไร้ COVID-19 โดยการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ  กิจการ  และกิจกรรม  เพื่อปเองกันการระบาดของ COVID-19 สถานประกอบการ  กิจการ  และกิจกรรมต่างๆ  เกิดความปลอดภัยในการเปิดดำเนินการ  ประชาชน    มีความมั่นใจต่อการใช้บริการและการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน  ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสามารถดำเนินต่อไปได้

          ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงขอดำเนินโครงการรณรงค์ “3 สร้าง” สะอาดทั่วไทย     อยู่อย่างปลอดภัย  มั่นใจไร้ COVID-19  เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ได้แก่  สร้างมาตรฐาน  สร้างความปลอดภัย  สร้างความมั่นใจ  โดยมีเครื่องมือในการปฏิบัติการคือแพลตฟอร์ม Thai  Stop  Covid  Plus (TSC+)  เพื่อสร้างสมดุลการป้องกันควบคุมโรคกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อสร้างสมดุลการป้องกันควบคุมโรคกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่   ของประชาชน

          2.2 เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 สถานประกอบการ  กิจการ  และกิจกรรมต่างๆ

          2.3 เกิดความปลอดภัยในการเปิดดำเนินการ  ประชาชน  มีความมั่นใจต่อการใช้บริการและ         การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

          2.4 เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน  ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

Share on Line
Share on Pinterest